avangard-pressa.ru

Паливно-енергетична та сировинна проблема - Культура

- споживання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів зростає значними темпами: щорічно в світі споживається 10 млрд. т. умовного вугілля;

- зростання енергоозброєності виробників: на кожного жителя планети припадає 2 кВт енергії, тоді як для забезпечення загальновизнаних норм якості життя необхідно 10 кВт енергії;

- нераціональне використання енергоресурсів спричиняє політика імперіалістична держав;

Шляхи розв’язання проблеми:

- встановлення національної народної власності на всі ресурси;

- зміна механізму ціноутворення на природні ресурси;

- протиставлення об’єднаній силі розвинутих країн стратегії обєднання дій країн-експортерів паливно-енергетичних ресурсів;

- списання всіх боргів слаборозвинутих країн;

- ліквідація тягаря гонки озброєнь на країни, що розвиваються, де проживає 80% населення планети;

- нарощування обсягів виробництва готової продукції у країнах, що розвиваються;

- фінансова підтримка розвинутими країнами, які грабували природні ресурси, слаборозвинутих країн;

- прогресивні аграрні перетворення на селі, ліквідація неоколоніальних форм аграрних відносин;

- збільшення фінансових витрат на подолання енергетичної кризи, охорону навколишнього середовища, створення фонду енергетичної та екологічної безпеки для ліквідації найзагрозливіших джерел небезпеки;

- збереження природи за допомогою адмініністративно-економічних важелів стимулювання виробництва такої техніки, електростанцій, які б забезпечували економію всіх паливно-енергетичних сировинних ресурсів, зменшення відходів;

- використання основних видів відновлювальної енергії.

Продовольча проблема

- використання в їжу модифікованих продуктів та фатстфудів, які смертельно небезпечні для життя людини;

- низька калорійність продуктів, наявність шкідливих організму людини елементів призводить до появи ракових та інших смертельно небезпечних захворювань;

- висока смертність населення, яке недоїдає: щорічно від голоду помирає 40 млн. чол., серед яких значна частина – діти.

Шляхи розв’язання проблеми:

- використання в їжу висококалорійних натуральних продуктів харчування;

- дотримання норм гігієни та санітарії при використання заморських тепличних овочів та фруктів;

- раціональне використання придатних для землеробства земель з метою культивування екологічно чистих безпечних для організму людини овочів, фруктів та інших сільськогосподарських культур;

Про шкідливість модифікованих продуктів харчування розповідає відеоролік «Смертельна їжа».

Демографічна проблема

- перевищення смертності над народжуваністю веде до скорочення кількості працездатного населення;

- демографічний вибух в слаборозвинутих країнах загострює інші глобальні проблеми;

- погіршення стану здоров'я населення під дією наркотиків, алкоголю.

Шляхи розв’язання проблеми:

- вирішення житлової проблеми молодих сімей на державному рівні;

- поліпшення умов праці на шкідливих для здоров'я людей виробництва;

- соціальний захист найвразливіших верст населення;

- проведення державної політики зайнятості з метою створення нових робочих місць;

- надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги населенню;

- пільгове молодіжне кредитування на потреби освіти, придбання житла;

Зробити висновок про те, що глобальні проблеми потребують колективного вирішення.

Список рекомендованої літератури

1.Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура. – Львів: Вид-во «Світ», 2004. -344с.

2.Антонович Д.В. Українська культура. - К.: Либідь, 1993.

3.Багацький В. В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: Навч. посібн. - К.: Кондор, 2007. -304с.

4.Білик Б.І., Горбань Ю.А. та ін. Історія української та зарубіжної культури. - К., 2000.

5.Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. –К.: Академвидав, 2005.

6.Бокань В.А. Культурологія. - К.: МАУП, 2000.

7.Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України. -К., 1998.

8.Безвершук Ж.О. Історія культури у термінах і назвах: Словник-довідник. – К.: Вища школа, 2003.- 389с.

9.Горбач Н. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992.

10.Греченко В., Чорний І, Кушнірук В. та ін. — Історія світової та української культури. - К.: Літера, 2002.11.

11.Історія української культури. В 5-ти томах. - К.: Наукова думка, 2001. Історія культури давнього населення України, т.1.

12.Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. -К.: Либідь, 2000.

13.Історія української та зарубіжної культури / За ред. С М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К.: Знання-Прес, 2002.

14.Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. – К,: Центр учбової літератури, 2010. – 584с.

15.Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. / За ред.. Заковича М. М.- К.: Знання, 2004. – 567с.

16.Культурологія. /За ред.. Грищенко Т.Б. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392с.

17.Культурологія: Навчальний посібник / За ред. Пічі В.М. –Львів «Магнолія плюс», 2005. -360с.

18. Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник. / За ред.. Тюрменко І.І. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368с.

19.Лановик Б.Д.,Лазарович М.В. Економічна історія України. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. – 563с.

21. Левчук Л.Т., Панченко В.І. та ін. Історія світової культури. - К., 1994.

22.Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред. A.B. Яртися. - Львів: Світ, 1994.

23.Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. –К.: Либідь, 2005.- 512с.

24.Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навчальний. посібник для вузів. - К., 2002.

25.Пальм Н.Д. Культурологія: Навчальний посібник. - Харків: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 284с.

26. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000.

27.Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підручник. – К.: Україна, 2002. – 331с.

28.Українська культура: історія і сучасність. - Львів: Світ, 1994.

29.Українська та зарубіжна культура / За ред.. Дещинського Л.Є. – Львів: Бесхид Біт, 2005. -304с.

30.Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник для вузів / За ред. М.М. Заковича. - К., 2002.

31.Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 264с.

32.Шевнюк О Л. Українська та зарубіжна культура. - К., 2003.

33.Чорненькй Я.Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 392с.